Warunki współpracy

Obowiązywanie ogólnych warunków handlowych

 

1.1. Ogólne warunki handlowe wskazane niżej (dalej w tekście „Warunki”) stanowią podstawę wszystkich kontraktów zawartych pomiędzy firmą IN-OUT Michał Wilk (zwanej w dalszej części dokumentu „IN-OUT”) a drugą stroną (która zwana jest „Klientem» w dalszej części Umowy). Firma „IN-OUT” realizuje dostawy, wyświadcza usługi i składa oferty wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków i kierując się ich treścią.

 

1.2. Ogólne warunki handlowe Klienta, jak również wszystkie inne podobne dokumenty nie są obowiązujące dla firmy „IN-OUT” nawet w przypadku, jeśli firma „IN-OUT” zgłosiła lub nie zgłosiła jawny sprzeciw w stosunku do ustaleń lub warunków handlowych nabywcy.

 

1.3. Odchylenia od Warunków – jeśli takie występują – zostają sporządzone na piśmie i podpisane przez obie Strony.

 

2.            Zawarcie Umowy

 

2.1. Oferty handlowe firmy „IN-OUT” nie są równoznaczne z podpisaniem umowy.

 

2.2. Każde zlecenie wystawione przez Klienta powinno zawierać przynajmniej rodzaj i ilość zamówionego towaru, katalogowy numer towaru (jeśli taki jest), cenę jednostki towaru, ogólną wartość zamówionych towarów i zalecaną datę dostawy.

 

2.3. W przypadku przyjęcia do realizacji zlecenia zgodnie z pkt 2.2 Klient może odwołać zamówienie lub wprowadzić zmiany do niego tylko pod warunkiem pisemnej zgody ze strony firmy „IN-OUT”. W tym przypadku Klient zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych na rzecz firmy „IN-OUT” w wysokości 10% od ceny anulowanego zamówienia. Zapłata odsetek ustawowych nie pozbawia firmy „IN-OUT” prawa do zgłoszenia roszczeń w sprawie wyrównania wszystkich strat związanych z produkcją wyrobów, których zamówienie anulowano, jak również do żądania wyrównania innych wydatków poniesionych z tego tytułu. W przypadku jeśli Klient dokonał zaliczki na wykonanie zamówienia, które później odwołano, firma „IN-OUT” zobowiązana jest zaliczyć tę opłatę na rzecz wyrównania strat powstałych wskutek anulowanego zamówienia. W przypadku braku zgody na dokonanie zmian lub anulowania zamówienia ze strony firmy „IN-OUT”, Strony zobowiązane są do realizacji początkowego zamówienia Klienta zgodnie z warunkami zawartymi w pkt. 2.2.

 

3.    Ceny i warunki uregulowania płatności

 

3.1. Wszystkie ceny firmy „IN-OUT” są obliczone w Polskich Złotych (PLN) bez uwzględnienia podatku VAT. Do cen netto ustalonych w ten sposób zostaje dodany podatek VAT w wysokości obowiązującej dla rodzaju nabywanych towarów według stanu na dzień sporządzenia faktury VAT – dokumentu do opodatkowania.

 

3.2.Uregulowanie płatności z tytułu faktur VAT firmy „IN-OUT” zostaje dokonane przez Klienta w uzgodnionym terminie na podstawie faktury VAT. Opłatę uważa się za uregulowaną w chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy firmy IN-OUT. Wszystkie wydatki związane z dokonaniem opłat bankowych z tytułu ww. przelewów na podstawie faktur VAT firmy „IN-OUT” leżą po stronie Klienta.

 

3.3. W przypadku przeterminowania opłaty ze strony Klienta na rzecz firmy „IN-OUT”, firmie „IN-OUT” przysługuje prawo do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi (dalej w tekście – „Odsetki ustawowe”) za każdy dzień przeterminowania aż do chwili uregulowania płatności. Uregulowanie płatności z tytułu przeterminowania nie uwalnia Klienta od zobowiązania wykonania obowiązków określonych w treści niniejszej Umowy. W przypadku jeśli przeterminowanie płatności za wysłane towary stanowi powyżej 90 dni, Klient zostaje obciążony karą grzywny w wysokości 2% kwoty zadłużenia za każdy dzień przeterminowania całej opłaty lub jej części aż do chwili zapłaty, przy tym maksymalna wysokość stanowi 100% ceny towaru lub usługi, płatności, opłatę których opóźniono. Uregulowanie odsetek ustawowych i grzywny nie pozbawia firmy prawa do zgłoszenia roszczeń majątkowych z zakresu wyrównania powstałych strat.

 

4.            Warunki dostawy

 

4.1. Warunki i terminy dostawy są częścią handlowej oferty „IN-OUT” i są omawiane z każdym Klientem indywidualnie. W przypadku, jeśli w czasie zawarcia umowy kupna-sprzedaży Strony nie osiągną porozumienia w sprawie warunków i terminów dostawy, terminy i warunki dostawy będą regulowane drogą stosowania Incoterms 2000 EXW.

 

4.2. Okoliczności siły wyższej, na przykład, klęski żywiołowe, powodzi, pożary itp., a także inne okoliczności pozostające poza kontrolą Stron: np., embargo państwowe dotyczące eksportu lub importu towarów, za które nie niesie odpowiedzialności firma „IN-OUT”, uwalniają ją od zobowiązania wykonania terminu dostawy w czasie występowania okoliczności siły wyższej. W przypadku, jeśli okoliczności siły wyższej trwają ponad sześć (6) miesięcy i nie można z pewnością powiedzieć, czy przestaną w ciągu okresu ponad sześć (6) miesięcy, obu Stronom Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kupna-sprzedaży i przekazania sobie wszystkiego otrzymanego z tytułu Umowy.

 

4.3. W przypadku jeśli dostawa dokonywana jest na koszt firmy „IN-OUT”, zleceniodawca zobowiązuje się odebrać dostarczone towary w uzgodnionym terminie bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. przede wszystkim zapewnić rozładunek towarów i dokonać to w punkcie przeznaczenia.

 

4.4. W przypadku jeśli zleceniodawca wstrzymuje odbiór towaru lub nie wykonuje swoich zobowiązań związanych z zapewnieniem rozładunku, będzie on zobowiązany do wyrównania na rzecz firmy „IN-OUT” wszystkich faktycznie zaistniałych wydatków związanych z rozładunkiem, składowaniem, ponownym załadunkiem, przestojem transportu i dodatkowym transportem, które powstały w związku z nieprzestrzeganiem zobowiązań związanych z zapewnieniem rozładunku ze strony zleceniodawcy.

 

4.5. W czasie rozładunku zleceniodawca dokonuje odbioru towaru pod względem ilości i jakości. Przekazanie towaru zleceniodawcy będzie dokonywane na podstawie dowodu dostawy towaru (list przewozowy). W przypadku, jeśli list przewozowy został podpisany przez obie Strony, to stanowi dowód tego, że towar lub jego uzgodniona część została przekazana w ilości określonej w dokumentacji, jak również towary są wolne od jakichkolwiek wad.

 

5.            Gwarancje sprzedawcy

 

5.1. Klient jest zobowiązany sprawdzić ilość i jakość dostarczonego towaru niezwłocznie po jego dostawie. Reklamacje dotyczące ilości towaru będą zgłoszone w terminie trzech (3) dni pracy po dniu odebrania towaru, w przypadku jeśli chodzi o jakość towaru i jawne wady, prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje w ciągu (30) dni pracy po dniu dostawy towaru. Zobowiązania określone w pkt 4.5 pozostają bez zmian. W przypadku wysłania przez Klienta reklamacji ilościowo-jakościowych po upływie ww. terminu, wszystkie żądania są bezskuteczne.

 

5.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient przekaże firmie „IN-OUT” wszystkie dane z tego zakresu – zdjęcia fotograficzne, dokładny opis problemu, kopię etykietki lub informacje na niej umieszczone (nazwę, kod, artykuł towaru, numer specyfikacji), ilość brakującego towaru, datę wysyłki.

 

5.3. W razie konieczności Klient jest zobowiązany do zapewnienia firmie „IN-OUT” możliwości sprawdzenia towaru, który zgłoszono do reklamacji, a także powinien zachować oryginalne opakowanie towaru w celu jego powtórnego wykorzystania podczas powrotnego transportu do firmy „IN-OUT”. W przypadku, jeśli oryginalne opakowanie zostało zniszczone, klient przedstawi dla transportowania towaru własne opakowanie.

 

5.4. Firma „IN-OUT” dokona sprawdzenie towaru zgłoszonego do reklamacji i oceni reklamacje przed upływem 14 dni od daty ich wpływu. W razie konieczności Klient jest zobowiązany do wysłania pod adresem firmy „IN-OUT” towarów zgłoszonych do reklamacji lub ich wzorów w celu dokonania odpowiedniego badania. Firma „IN-OUT” dokona sprawdzenia towaru zgłoszonego do reklamacji lub jego wzoru przed upływem 14 dni od daty ich otrzymania. W odpowiedzi na reklamację firma „IN-OUT” poinformuje Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu reklamacji.

 

5.5. Jeśli reklamację Klienta potraktowano jako uzasadnioną, firma „IN-OUT” zobowiązuje się do likwidacji ujawnionych wad drogą naprawy lub zastąpienia wadliwego towaru przez towar jakościowy w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeśli to nie jest możliwe lub powoduje duże wydatki, firma „IN-OUT” oferuje i uzgadnia z Klientem ewentualne obniżenie ceny Towaru lub zwrot całkowitej kwoty otrzymanych należności przekazanych zamiast wadliwych lub brakujących towary. W przypadku zwrotu płatności za wadliwe towary, wydatki związane z ich likwidacją leżą po stronie klienta.

 

5.6. Firma „IN-OUT” ponosi odpowiedzialność za ukryte wady w ciągu okresu gwarancyjnego, który wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty dostawy towaru, jednak dotyczy to wyłącznie przypadków normalnego stosowania towaru przez klienta zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie kupna-sprzedaży towaru, lub chodzi o przypadki użycia do typowych celów, jeśli podobnej umowy nie zawierano. Odstępstwa, które są dopuszczalne zgodnie z normą DIN, ASME, PN-EN, KER nie stanowią podstawy do reklamacji i nie będą traktowane jako wady. Firma „IN-OUT” nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, które są wynikiem normalnego zużycia, jak również za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego stosowania towaru, jego przechowania w nieodpowiednich warunkach. Reklamacje będą przechowywane i rozpatrywane w ciągu okresu gwarancji zgodnie z ustaleniami części 5 niniejszego uzgodnienia.

 

6.            Ograniczenie odpowiedzialności

 

6.1. Odpowiedzialność firmy „IN-OUT” nie obejmuje wad towaru, które zaistniały w wyniku normalnego zużycia, jak również wady, które powstały wskutek niewłaściwego stosowania towaru, przechowywania w niewłaściwych warunkach lub nieodpowiedniej naprawy, a także wad powstałych po dostawie towaru klientowi, oprócz wypadków objętych gwarancją określonych w pkt 5.6 niniejszego uzgodnienia.

 

6.2. Cała wartość zobowiązań firmy „IN-OUT” wobec klienta za każdą szkodę (w tym faktyczna szkoda i strata zysku) powstałą w wyniku zerwania umowy kupna-sprzedaży podpisanego przez firmę „IN-OUT” zgodnie z pkt 2.2 (jak również każde inne unieważnienie tych Warunków), lub niedotrzymanie jakichkolwiek zobowiązań firmy „IN-OUT” określonych w przepisach ustawowych i związanych niniejszą umową, będzie ograniczone do ogólnej wartości towaru, którego dotyczą straty w wyniku wypowiedzenia umowy. Dane uzgodnienie określające ograniczenie stopnia odpowiedzialności ustala przewidywalny i uzasadniony stopień wyrządzenia szkody, którą firma „IN-OUT” może oczekiwać zawierając odpowiednią umowę kupna-sprzedaży jako ewentualne następstwo niedotrzymania swoich zobowiązań powstających na tle wykonania niniejszej umowy, a także niedotrzymania swoich zobowiązań określonych w ustawodawstwie i związanych z daną umową, jak również tych, które da się przewidzieć w ramach wykonania danej umowy kupna-sprzedaży.

 

7.            Zachowanie prawa do własności

 

7.1. Firma „IN-OUT” zastrzega sobie prawo do pozostania właścicielem całego wysłanego towaru do czasu całkowitego uregulowania zobowiązań finansowych wobec firmy „IN-OUT” ze strony Klienta, jak również ewentualnych wydatków dodatkowych związanych z transportem i/ lub odsetek ustawowych z tytułu przeterminowania zobowiązań oraz/ i grzywnę. Firma „IN-OUT” może zatrzymać wysyłkę towaru klientowi do chwili całkowitego uregulowania roszczeń z tytułu zadłużenia powstałych wobec klienta. W przypadku jeśli Klient działa w imieniu osoby trzeciej lub w charakterze pośrednika, bierze na siebie całą odpowiedzialność za ewentualne następstwa wynikające z pozostawania firmy „IN-OUT” właścicielem towaru aż do chwili zapłaty, o czym zobowiązany jest poinformować swojego pełnomocnika lub końcowego nabywcę.

 

7.2. Towaru, który pozostaje własnością firmy „IN-OUT”, nie może być przekazany jako zastaw majątkowy osobom trzecim, w tym jako gwarancję wierzytelności. Klient jest zobowiązany użytkować dany towar w sposób właściwy i zgodnie z przeznaczeniem, a także przedsięwziąć wszystkie środki do unikania wyrządzenia szkody w stosunku do towaru firmy „IN-OUT”, do chwili całkowitego uregulowania należności za niniejsze towary.

 

7.3. Jeśli Klient nie dotrzymuje zobowiązań wg pkt 7 lub nie może dokonać zapłaty przed upływem 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o złamaniu warunków umowy, firmie „IN-OUT” przysługuje prawo do wypowiedzenia każdej umowy kupna-sprzedaży powstałej w wyniku akceptu zamówienia towaru, właścicielem którego pozostaje, a także bez żadnych przeszkód odebrać towar od klienta. Przy tym ani zwrot towaru, ani uregulowanie sankcji z tytułu umowy nie pozbawia firmy „IN-OUT” prawa do zgłoszenia roszczeń majątkowych związanych z wyrównaniem strat.